GENERAŁ:

 1. Jeśli składasz zamówienie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, z której korzystasz, uznaje się, że zaakceptowałeś oferowany Ci formularz informacji wstępnej i umowę sprzedaży na odległość.

2. Kupujący podlegają przepisom ustawy nr 6502 o ochronie konsumentów oraz rozporządzenia w sprawie umów zawieranych na odległość (RG: 27.11.2014/29188) w odniesieniu do sprzedaży i dostawy zakupionego przez nich produktu.

 1. Opłaty za ładunek, które są kosztami wysyłki produktu, będą pokrywane przez kupujących.
 2. Każdy zakupiony produkt dostarczany jest do osoby i/lub organizacji pod wskazany przez kupującego adres, pod warunkiem, że nie przekracza on 30-dniowego terminu prawnego. Kupujący może odstąpić od umowy, jeśli produkt nie zostanie dostarczony w tym terminie.
 3. Zakupiony produkt musi być dostarczony w całości i zgodnie z kwalifikacjami określonymi w zamówieniu oraz z dokumentami takimi jak karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, jeśli taka istnieje.
 4. W przypadku braku możliwości sprzedaży zakupionego towaru, sprzedawca musi powiadomić kupującego na piśmie w ciągu 3 dni o zaistniałej sytuacji. Całkowita cena musi zostać zwrócona Kupującemu w ciągu 14 dni.

 

JEŚLI ZAKUPIONY PRODUKT NIE JEST OPŁACONY:

 1. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny zakupionego produktu lub anuluje w księgach bankowych, obowiązek dostarczenia produktu przez Sprzedającego wygasa.

 

ZAKUPY Z NIEUPRAWNIONYM KORZYSTANIEM Z KARTY KREDYTOWEJ:

 1. Po dostarczeniu produktu, w przypadku stwierdzenia, że ​​karta kredytowa, którą płaci kupujący jest nieuczciwie używana przez osoby nieuprawnione, a cena sprzedanego produktu nie została zapłacona Sprzedającemu przez odpowiedni bank lub instytucję finansową, Kupujący przekaże produkt będący przedmiotem umowy w terminie 3 dni do SPRZEDAWCY. należy zwrócić do SPRZEDAWCY.

 

JEŚLI NIE MOŻNA DOSTARCZYĆ W OKRESIE TRWANIA PRODUKTU Z NIEPRZEWIDZIANYCH POWODÓW:

 1. Jeżeli siła wyższa nie może być przewidziana przez sprzedawcę, a produkt nie może być dostarczony na czas, sytuacja jest zgłaszana Kupującemu. Kupujący może zażądać anulowania zamówienia, wymiany produktu na podobny lub odroczenia dostawy do czasu zniknięcia przeszkody. Jeśli kupujący anuluje zamówienie; Jeżeli dokonał płatności gotówką, opłatę tę należy uiścić gotówką w terminie 14 dni od odwołania. Jeśli kupujący dokonał płatności kartą kredytową i anulował, cena produktu zostanie zwrócona do banku w ciągu 14 dni od tego anulowania, jednak bank prawdopodobnie przeleje ją na konto odbiorcy w ciągu 2-3 tygodni.

 

OBOWIĄZEK KUPUJĄCEGO DO SPRAWDZENIA PRODUKTU:

 1. Kupujący zobowiązany jest do oględzin towarów/usług będących przedmiotem umowy przed ich otrzymaniem; wgniecenia, połamane, podarte opakowania itp. nie otrzymają uszkodzonych i wadliwych towarów/usług od firmy przewozowej. Dostarczone towary / usługi uważa się za nieuszkodzone i nienaruszone. KUPUJĄCY musi być starannie zabezpieczony po dostawie. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy nie należy korzystać z towaru/usługi.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA:

11.ALIC z; w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zakupionego towaru sobie lub osobie/organizacji pod wskazany adres, sprzedawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez odmowę przyjęcia towaru bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej i karnej i bez podania przyczyny.

 

 1. INFORMACJE KONTAKTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

FIRMA

NAZWA TYTUŁU:

ADRES:

EMAIL:

TELEFON:

FAX:

 

CZAS TRWANIA PRAWA ODSTĄPIENIA:

 1. W przypadku zakupu usługi przez kupującego ten 14-dniowy okres rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. Przed wygaśnięciem prawa odstąpienia od umowy nie można skorzystać z prawa odstąpienia w przypadku umów o świadczenie usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą konsumenta.
 2. Koszty wynikające ze skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należą do SPRZEDAWCY.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest pisemne powiadomienie SPRZEDAWCY listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni, a produkt nie może być używany zgodnie z postanowieniami „Produkty, z których nie można korzystać z prawem do odstąpienia od umowy”.

 

KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA:

 

 1. Formularz zwrotu musi być dostarczony kompletny i nieuszkodzony wraz z pudełkiem, opakowaniem, standardowymi akcesoriami, jeśli takie istnieją, zwracanych produktów.

 

WARUNKI ZWROTU:

 1. SPRZEDAWCA zobowiązany jest zwrócić KUPUJĄCEMU łączną cenę oraz dokumenty, które stawiają KUPIĘ w terminie do 10 dni od dotarcia do niego zawiadomienia o odstąpieniu oraz zwrócić towar w ciągu 20 dni.

19.Jeżeli nastąpi zmniejszenie wartości towaru z przyczyny wynikającej z wady KUPUJĄCEGO lub zwrot stanie się niemożliwy, KUPUJĄCY jest zobowiązany do naprawienia strat SPRZEDAWCY. NABYWCA nie ponosi jednak odpowiedzialności za zmiany i pogorszenie, które nastąpi w związku z prawidłowym użytkowaniem produktu lub produktu w ramach prawa do odstąpienia od umowy.

 1. Jeżeli kwota limitu akcji regulowana przez SPRZEDAWCĘ spadnie poniżej limitu z uwagi na skorzystanie z prawa odstąpienia, kwota rabatu wykorzystana w ramach akcji zostanie anulowana.

 

PRODUKTY BEZ PRAWA ODSTĄPIENIA:

 1. Podelementy bieliźniane, stroje kąpielowe i figi do bikini, produkty do makijażu, produkty jednorazowe, produkty z ryzykiem zepsucia lub z możliwością przekroczenia terminu przydatności, przygotowane zgodnie z życzeniem KUPUJĄCEGO lub wyraźnie osobistymi potrzebami, produkty nie będące nadające się do ochrony zdrowia i higieny, jeżeli opakowanie zostanie otwarte przez NABYWCĘ po dostarczeniu, produkty, które po dostarczeniu są zmieszane z innymi produktami i nie można ich rozdzielić ze względu na ich charakter, Towary związane z czasopismami, takie jak gazety i czasopisma, z wyjątkiem tych przewidzianych w Umowa abonamentowa, usługi wykonywane w trybie natychmiastowym lub dobra niematerialne dostarczane konsumentowi, a także nagrania audio lub wideo, książki, treści cyfrowe, programy komputerowe, urządzenia do rejestracji i przechowywania danych, materiały eksploatacyjne do komputera, opakowania Jeżeli KUPUJĄCY został otwarty przez KUPUJĄCEGO , nie ma możliwości jego zwrotu zgodnie z Rozporządzeniem. Ponadto przed wygaśnięciem prawa odstąpienia od umowy nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia w odniesieniu do usług rozpoczętych za zgodą konsumenta.
 2. Nieotwarte, niesprawdzone opakowania do zwrotu kosmetyków i produktów higieny osobistej, bielizny, strojów kąpielowych, bikini, książek, skopiowanego oprogramowania i programów, płyt DVD, VCD, CD i kaset oraz materiałów eksploatacyjnych (toner, wkład, wstążka itp.) muszą być nienaruszone i nieużywane.

 

DOMYŚLNA OPIEKA I WYNIKI PRAWNE

 1. KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zapłaci odsetki i będzie odpowiadał wobec banku w ramach umowy o kartę kredytową pomiędzy bankiem a bankiem, w przypadku zwłoki w płatności przy dokonywaniu płatności kredytem karta. W takim przypadku bank może zastosować środki prawne; KUPUJĄCY może żądać, aby koszty i honoraria adwokackie powstały od KUPUJĄCEGO, a jeśli KUPUJĄCY nie wywiąże się z długu KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY akceptuje, że SPRZEDAJĄCY pokryje stratę i stratę poniesioną z powodu opóźnionego wykonania długu.

 

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 

Dzięki naszym kartom kredytowym na naszej stronie internetowej możesz skorzystać z opcji jednorazowych płatności dla wszystkich rodzajów kart kredytowych. W przypadku płatności online Twoja karta kredytowa zostanie obciążona na końcu zamówienia.