1. BOKI

Niniejsza Umowa została podpisana między następującymi stronami w ramach poniższych warunków.

 1. 'KUPUJĄCY'; (zwany dalej „KUPUJĄCYM” w umowie)

 

 1. 'SPRZEDAWCA'; (zwany dalej w umowie „SPRZEDAWCĄ”)

IMIĘ NAZWISKO:

ADRES:

Akceptując niniejszą umowę, NABYWCA z góry zgadza się, że będzie zobowiązany do zapłaty ceny zamówienia oraz opłaty za wysyłkę, jeśli zatwierdzi zamówienie.

 1. T ANIME wł.

Przy wdrażaniu i interpretacji niniejszej umowy poniższe warunki wyrażają pisemne wyjaśnienia przeciwko nim.

MINISTER: Minister Ceł i Handlu,

MINISTERSTWO: Ministerstwo Ceł i Handlu,

PRAWO: Ustawa nr 6502 o ochronie konsumentów,

ROZPORZĄDZENIE: Rozporządzenie w sprawie umów zawieranych na odległość (RG: 27.11.2014 / 29188)

USŁUGA: Przedmiot jakiejkolwiek transakcji konsumenckiej innej niż dostarczenie towarów zobowiązana lub zobowiązana do dokonania za opłatą lub korzyścią,

SPRZEDAWCA: Firma działająca w imieniu lub na rzecz konsumenta oferująca lub oferująca towary w zakresie jego działalności handlowej lub zawodowej,

KUPUJĄCY: osoba fizyczna lub prawna, która nabywa, wykorzystuje lub wykorzystuje towar lub usługę w celach komercyjnych lub nieprofesjonalnych,

STRONA: Strona internetowa SPRZEDAWCY,

ZAMAWIAJĄCY: osoba fizyczna lub prawna żądająca towaru lub usługi na stronie internetowej SPRZEDAWCY,

STRONY: SPRZEDAJĄCY i KUPUJĄCY,

UMOWA: Niniejsza umowa zawarta pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM,

TOWARY: Odnosi się do towarów ruchomych podlegających zakupom oraz oprogramowania, audio, wideo i podobnych towarów niematerialnych przygotowanych do użytku w środowisku elektronicznym.

 1. GRUPA

Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron zgodnie z przepisami ustawy nr 6502 o ochronie konsumentów oraz rozporządzenia w sprawie umów zawieranych na odległość w zakresie sprzedaży i dostawy produktu, których kwalifikacje są podane poniżej, oraz cenę sprzedaży, którą KUPUJĄCY zamówił drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej SPRZEDAWCY.

Ceny podane i ogłoszone na stronie są cenami sprzedaży. Ogłoszone ceny i obietnice obowiązują do momentu aktualizacji i zmiany. Ceny ogłoszone na dany okres obowiązują do końca wskazanego okresu.

 1. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

tytuł

Adres

Telefon

Faks

E-mail

 1. INFORMACJE KUPUJĄCEGO

Osoba, która ma zostać dostarczona

Adres dostawy

Telefon

Faks

E-mail / nazwa użytkownika

 1. DANE OSOBY Z ZAMÓWIENIA

Imię / Nazwisko / Tytuł

Adres

Telefon

Faks

E-mail / nazwa użytkownika

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRODUKT / INFORMACJE O PRODUKTACH
 2. Główne cechy (rodzaj, ilość, marka/model, kolor, numer) Towaru/Produktu/Produktów/Usługi są publikowane na stronie internetowej SPRZEDAWCY. Jeśli akcja jest organizowana przez sprzedawcę, podczas trwania kampanii możesz zapoznać się z podstawowymi cechami produktu. Jest ważny do daty kampanii.

7.2. Ceny podane i ogłoszone na stronie są cenami sprzedaży. Ogłoszone ceny i obietnice obowiązują do momentu aktualizacji i zmiany. Ceny ogłoszone na dany okres obowiązują do końca wskazanego okresu.

7.3. Cena sprzedaży towarów lub usług będących przedmiotem umowy wraz ze wszystkimi podatkami jest pokazana poniżej.

 

Opis produktu Jednostka Cena jednostkowa Suma częściowa

(VAT naliczony)

Kwota wysyłki

Całkowity:

 

Metoda i plan płatności

Adres dostawy

Osoba, która ma zostać dostarczona

Adres na fakturze

Data zamówienia

Data dostarczenia

Sposób dostawy

 

7.4. Opłatę za wysyłkę, czyli koszt wysyłki produktu, pokrywa KUPUJĄCY.

 1. INFORMACJE O FAKTURZE

Imię / Nazwisko / Tytuł

Adres

Telefon

Faks

E-mail / nazwa użytkownika

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

9.1. KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zapoznał się ze wstępnymi informacjami o podstawowych właściwościach towaru będącego przedmiotem umowy, cenie sprzedaży i formie płatności oraz dostawie na stronie internetowej SPRZEDAWCY oraz podał niezbędne potwierdzenie w środowisku elektronicznym. Odbiornik; Potwierdza, oświadcza i zobowiązuje się, że uzyskał poprawnie i kompletnie adres, który musi podać KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAWCĘ przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość, podstawowe cechy zamawianych produktów, informacje dotyczące płatności i dostawy.

9.2. Każdy produkt będący przedmiotem umowy dostarczany jest do osoby i/lub organizacji pod adres wskazany przez KUPUJĄCEGO lub KUPUJĄCEGO w terminie określonym w części informacji wstępnych serwisu internetowego, w zależności od odległości KUPUJĄCEGO, pod warunkiem, że nie przekroczyć ustawowy okres 30 dni. W przypadku braku możliwości dostarczenia produktu do KUPUJĄCEGO w tym terminie, KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.

9.3. SPRZEDAWCA wykonuje wyrób będący przedmiotem umowy w całości, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w zamówieniu, a jeśli takie istnieją, dokumentami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi wraz z informacjami i dokumentami wymaganymi przez przedsiębiorcę, zgodnie z przepisami prawa, w zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z zasadami uczciwości i uczciwości. akceptuje, deklaruje i zobowiązuje się działać, utrzymywać i podnosić jakość usług, wykazywać niezbędną uwagę i staranność podczas wykonywania pracy, działać z rozwagą i przezornością.

9.4. SPRZEDAWCA może dostarczyć inny produkt o jednakowej jakości i cenie, informując KUPUJĄCEGO i uzyskując wyraźną zgodę przed wygaśnięciem umownego zobowiązania do wykonania świadczenia.

9.5. Jeżeli SPRZEDAWCA nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych w przypadku, gdy realizacja zamówienia produktu lub usługi stanie się niemożliwa, Sprzedawca akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zawiadomi konsumenta na piśmie w ciągu 3 dni od daty jego poznania i zwróci całkowitą cenę KUPUJĄCEMU w ciągu 14 dni.

9.6. KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że potwierdzi niniejszą Umowę drogą elektroniczną w celu dostarczenia produktu będącego przedmiotem Umowy, a zobowiązanie SPRZEDAJĄCEGO do dostarczenia produktu będącego przedmiotem umowy ustanie, jeżeli cena produktu będącego przedmiotem Umowy umowa nie jest opłacona i/lub anulowana w ewidencji bankowej.

9.7. W przypadku, gdy cena produktu objętego umową nie zostanie zapłacona SPRZEDAJĄCEMU przez odpowiedni bank lub instytucję finansową w wyniku nieuczciwego użycia karty kredytowej KUPUJĄCEGO przez osoby nieuprawnione po dostarczeniu produktu objętego umową do osobę i/lub instytucję pod adresem wskazanym przez KUPUJĄCEGO lub KUPUJĄCEGO. Akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zwróci go do SPRZEDAWCY w ciągu 3 dni na koszt przesyłki.

9.8. SPRZEDAWCA akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że nie zawiadomi KUPUJĄCEGO, jeśli nie może dostarczyć w odpowiednim terminie produktu będącego przedmiotem umowy z powodu okoliczności siły wyższej, takich jak rozwój stron, który jest poza wolą strony, nieprzewidziane i uniemożliwiające stronom spłatę swoich długów. KUPUJĄCY ma również prawo żądać od SPRZEDAWCY anulowania zamówienia, wymiany towaru będącego przedmiotem umowy na jego odpowiednik i/lub odroczenia terminu dostawy do czasu zniknięcia sytuacji barierowej. W przypadku anulowania zamówienia przez KUPUJĄCEGO, kwota towaru jest mu wypłacana gotówką i z góry w terminie 14 dni. W przypadku płatności dokonywanych przez KUPUJĄCEGO kartą kredytową, kwota produktu jest zwracana do właściwego banku w terminie 14 dni od daty anulowania zamówienia przez KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY może potrwać od 2 do 3 tygodni, aby odzwierciedlić kwotę zwróconą na kartę kredytową przez SPRZEDAJĄCEGO na rachunek KUPUJĄCEGO przez bank, ponieważ kwota ta znajduje odzwierciedlenie w rachunkach KUPUJĄCEGO po zwrocie tej kwoty do banku, KUPUJĄCY może akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że nie może ponosić odpowiedzialności.

9.9. Komunikacja, marketing, powiadomienia i komunikacja listownie, e-mailem, SMS-em, rozmowa telefoniczna i innymi środkami za pośrednictwem adresu, adresu e-mail, linii telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz innych danych kontaktowych określonych przez SPRZEDAWCĘ w formularzu rejestracyjnym na stronie lub zaktualizowane przez niego. ma prawo dotrzeć do KUPUJĄCEGO w innych celach. Akceptując niniejszą umowę, KUPUJĄCY akceptuje i oświadcza, że ​​SPRZEDAWCA może angażować się w wyżej wymienione działania komunikacyjne.

9:10. KUPUJĄCY dokona oględzin towaru/usługi będącej przedmiotem zamówienia przed odbiorem; wgniecenia, połamane, podarte opakowania itp. nie otrzymają uszkodzonych i wadliwych towarów/usług od firmy przewozowej. Dostarczone towary / usługi uważa się za nieuszkodzone i nienaruszone. Staranne zabezpieczenie towaru/usługi po dostawie należy do KUPUJĄCEGO. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towary/usługi nie są wykorzystywane.

9:11. W przypadku, gdy KUPUJĄCY i posiadacz karty kredytowej użytej przy zamówieniu nie są tą samą osobą lub przed dostarczeniem produktu do KUPUJĄCEGO, w przypadku wykrycia deficytu bezpieczeństwa związanego z kartą kredytową użytą w zamówieniu, SPRZEDAWCA podaje tożsamość oraz dane kontaktowe posiadacza karty kredytowej, wyciąg z karty kredytowej użytej w zamówieniu z poprzedniego miesiąca. lub posiadacz karty może zażądać od banku przedstawienia pisma wskazującego, że karta kredytowa należy do niego. Zamówienie zostanie zamrożone do czasu dostarczenia przez KUPUJĄCEGO informacji/dokumentów będących przedmiotem żądania, a w przypadku nie spełnienia powyższych żądań w ciągu 24 godzin SPRZEDAWCA ma prawo anulować zamówienie.

9:12. KUPUJĄCY oświadcza i zobowiązuje się, że dane osobowe i inne podane przez SPRZEDAWCĘ podczas rejestracji na stronie SPRZEDAWCY są prawdziwe, a SPRZEDAWCA niezwłocznie zrekompensuje wszelkie szkody z tytułu niezgodności tych danych z faktem, pierwsze zawiadomienie SPRZEDAWCY, gotówką i z góry.

9:13. KUPUJĄCY akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień przepisów prawa i nie naruszania ich podczas korzystania ze strony internetowej SPRZEDAWCY. W przeciwnym razie wszelkie zobowiązania prawne i karne, które powstaną, będą wiązać KUPUJĄCEGO całkowicie i wyłącznie.

9:14. KUPUJĄCY nie może wykorzystywać strony internetowej SPRZEDAWCY w jakikolwiek sposób do zakłócania porządku publicznego, naruszania moralności publicznej, przeszkadzania i nękania innych, naruszania materialnych i osobistych praw innych osób. Ponadto członek nie może podejmować działań, aby uniemożliwić lub zmusić innych do korzystania z usług (spam, wirus, koń trojański itp.).

9:15. Linki do innych stron internetowych i/lub innych treści będących własnością i/lub obsługiwanych przez inne osoby trzecie mogą być linkowane za pośrednictwem strony internetowej SPRZEDAWCY. Linki te zostały umieszczone w celu ułatwienia orientacji KUPUJĄCEMU i nie wspierają żadnej witryny ani osoby obsługującej witrynę i nie stanowią żadnej gwarancji informacji zawartych w witrynie, do której prowadzą linki.

9:16. Członek, który narusza jeden lub więcej artykułów wymienionych w niniejszej umowie, ponosi odpowiedzialność karną i prawną za to naruszenie i zapewni SPRZEDAWCY wolnemu od prawnych i karnych konsekwencji tych naruszeń. Również; W związku z tym naruszeniem SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku przeniesienia wydarzenia na obszar prawny, ponieważ umowa członkowska przeciwko członkowi nie jest przestrzegana.

 1. PRAWO DO WYSTĄPIENIA

10.1. ODBIORCA; W przypadku, gdy umowa na odległość dotyczy sprzedaży towaru, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia towaru sobie lub osobie/organizacji pod wskazany adres może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez odmowę przyjęcia towaru bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej i karnej oraz bez podania przyczyny. W umowach zawieranych na odległość dotyczących świadczenia usług okres ten liczony jest od daty podpisania umowy. Przed wygaśnięciem prawa odstąpienia od umowy nie można skorzystać z prawa odstąpienia w przypadku umów o świadczenie usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą konsumenta. Koszty wynikające ze skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należą do SPRZEDAWCY. Akceptując niniejszą umowę, KUPUJĄCY z góry zgadza się, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy.

10.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest pisemne powiadomienie SPRZEDAWCY listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni, a produkt nie może być używany zgodnie z postanowieniami „Produkty, z których nie można korzystać z prawem do odstąpienia od umowy”. W przypadku skorzystania z tego prawa,

 1. b) Formularz zwrotu,
 2. c) Produkty podlegające zwrotowi muszą być dostarczone kompletne i nieuszkodzone wraz z pudełkiem, opakowaniem i standardowymi akcesoriami, jeśli takie występują.
 3. d) SPRZEDAWCA zobowiązany jest zwrócić KUPUJĄCEMU całkowitą cenę oraz dokumenty obciążające KUPUJĄCEGO w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu oraz zwrócić towar w ciągu 20 dni.
 4. e) W przypadku obniżenia wartości towaru z przyczyny wynikającej z wady KUPUJĄCEGO lub gdy zwrot stanie się niemożliwy, KUPUJĄCY jest zobowiązany do naprawienia strat SPRZEDAWCY. NABYWCA nie ponosi jednak odpowiedzialności za zmiany i pogorszenie, które nastąpi w związku z prawidłowym użytkowaniem produktu lub produktu w ramach prawa do odstąpienia od umowy.
 5. f) Jeżeli kwota limitu akcji regulowana przez SPRZEDAWCĘ spadnie poniżej limitu wynikającego z prawa do odstąpienia od umowy, kwota rabatu wykorzystana w ramach akcji zostanie anulowana.
 6. PRODUKTY BEZ PRAWA DO WYCOFANIA

Bielizna bielizna, stroje kąpielowe i figi do bikini, produkty do makijażu, produkty jednorazowe, produkty, które mogą ulec zepsuciu lub mogą przekroczyć datę ważności, przygotowane zgodnie z życzeniem KUPUJĄCEGO lub wyraźnie osobistymi potrzebami. Produkty nienadające się do ochrony zdrowia i higieny, jeżeli opakowanie zostanie otwarte przez NABYWCĘ po dostarczeniu, produkty, które po dostarczeniu są zmieszane z innymi produktami i nie można ich rozdzielić ze względu na charakter, Towary związane z periodykami, takimi jak gazety i czasopisma, z wyjątkiem dostarczonych w ramach Umowy Abonamentowej dostarczane konsumentowi usługi lub dobra niematerialne, a także nagrania audio lub wideo, książki, treści cyfrowe, programy komputerowe, urządzenia do zapisu i przechowywania danych, materiały komputerowe, opakowania. W przypadku otwarcia przez KUPUJĄCEGO nie ma możliwości jego zwrotu zgodnie z Regulaminem. Ponadto przed wygaśnięciem prawa odstąpienia od umowy nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia w odniesieniu do usług rozpoczętych za zgodą konsumenta.

Kosmetyki i produkty higieny osobistej, bielizna, stroje kąpielowe, bikini, książki, skopiowane oprogramowanie i programy, płyty DVD, VCD, CD i kasety oraz materiały eksploatacyjne (toner, wkład, wstążka itp.) są nieotwarte, nietestowane, nienaruszone do zwrotu i muszą być nieużywane.

 

 

 1. DOMYŚLNA OPIEKA I WYNIKI PRAWNE

KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zapłaci odsetki i będzie odpowiadał wobec banku w ramach umowy o kartę kredytową pomiędzy bankiem a bankiem, w przypadku zwłoki w zapłacie w momencie dokonania płatności przez karta kredytowa. W takim przypadku bank może zastosować środki prawne; może żądać zwrotu kosztów i honorariów adwokackich wynikających z KUPUJĄCEGO, a w każdym przypadku, jeżeli KUPUJĄCY nie wywiąże się z długu KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zapłaci szkody i straty poniesione w związku z opóźnionym wykonaniem długu.

 1. UPOWAŻNIONY SĄD

Skargi i odwołania w sporach wynikających z niniejszej umowy, problemów konsumenckich w granicach pieniężnych określonych w przepisach poniżej lub w przypadku zawarcia transakcji konsumenckiej będą kierowane do sądu polubownego lub sądu konsumenckiego.

Niniejsza Umowa została sporządzona w celach komercyjnych.

 1. WAŻNOŚĆ

Kiedy KUPUJĄCY dokonuje płatności za zamówienie złożone na Stronie, uważa się, że zaakceptował wszystkie warunki niniejszej umowy. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień dotyczących oprogramowania, przed realizacją zamówienia, w celu uzyskania potwierdzenia, że ​​niniejsza umowa została przeczytana i zaakceptowana przez KUPUJĄCEGO w serwisie.

SPRZEDAWCA:

ODBIORCA:

DATE: